طراحی لوگو

سننت

کارفرما: خانم سارا زمزم

حوزه کاری: گویندگی و تولید کتاب های صوتی

کانسپت طرح: ساننت به معنی: صدا دار، دارای آهنگ، صوتی، باهنگ صدا، طنین دار