سمانه-وکیلی

سمانه وکیلی

طراح موشن

کارشناسی طراح گرافیک
همکاری با برندهای
سامانه شمس بانک صارات
بانک کشاورزی
بیمه آسیا
برند عطر برندینی

سابقه همکاری با

بیمه آسیا

بانک کشاورزی

سامانه شمس

بانک صادرات

ایماژ گرافیک